Обучение в Норвегия, Берген, 5-10 юни

В рамките на проекта беше осъществено посещение в Норвегия с цел обучение в сферата на услугите за възрастни хора и хора с трайни увреждания в домашна среда и предоставяне на дистанционни услуги – телеасистенция и телекеър.

В посещението взеха участие представителите на екипа за управление на проекта, част от координаторите на функциониращите по проекта Центрове „Домашни грижи“ в Северозападна България, както и по един представител на българските партньори в проекта – Министерство на здравеопазването и Министерство на труда и социалната политика.

В програмата бяха включени посещения в общините Ваксдал и Масфьорден с цел запознаване с тяхната дейност, в кол-център в гр. Берген, както и срещи с експерти от Центъра за изследвания в областта на грижите към Университета по приложни науки, Берген. Бяха представени различни аспекти от процеса на осъществяване на услугите за възрастни хора и хора с увреждания в Норвегия, вкл. политики и стратегии на национално ниво. Основен приоритет е осигуряване на достоен и независим живот на възрастните хора максимално дълго в техните домове, както и дигитализация на услугите в цялата страна до 2025 г.

Посещението беше организирано с помощта на Норвежката асоциация на местните и регионални власти и е изключително полезно с оглед осъществяване на бъдещите дейности в него и по-специално интегрирането на услугите телеасистенция и телекеър в системата на здравно-социалните услуги в домашна среда в България.