Основни дейности

  • Редовно предоставяне на интегрирани здравно-социални грижи в домашна среда за периода на проекта, включително и напотребители в отдалечени и малки населени места;
  • Разширяване обхвата на съществуващата мрежа за „Домашни грижи“ на БЧК, развита по проект „Домашни грижи за независим и достоен живот“ (2012-2017), чрез продължаване функционирането на четирите Центъра „Домашни грижи“ в област Враца, създаване на три нови Центъра в областите Видин и Монтана, както и създаване на мобилни единици към всеки един от тях;
  • Създаване и оборудване на кол-център за телеасистенция/телекеър в гр. Враца;
  • Разработване и въвеждане на система за пилотно предоставяне на новата услуга в областите Враца, Видин и Монтана;
  • Разработване на ефективни модели за социално включване на дълготрайно безработни лица чрез осигуряване на качествено професионално обучение и възможности за заетост в областта на интегрирани здравно-социални услуги в общността;
  • Създаване на екипи от доброволци, които да подкрепят дейностите на Центровете „Домашни грижи“ и услугите телеасистенция/телекеър;
  • Създаване на предпоставки за приложение на услугата телеасистенция/телекеър на широка основа в бъдеще посредством изработване на проект за законодателни промени и стандарти;
  • Повишаване на осведомеността и популяризиране на интегрираните здравно-социални услуги и услугите телеасистенция/телекеър сред обществото.