За проекта

Проект „Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания“

home-care

Проектът се осъществява в рамките на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“ с подкрепата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.

Размер на гранта: EUR 3 000 000

Собствен финансов принос: EUR 333 333, разпределени поравно между българските партньори

Продължителност: 2019-2023 г.

Целта на проекта е създаване на иновативен модел за дистанционен мониторинг на хронични заболявания – телеасистенция/телекеър чрез използване на съвременните информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в областите Враца, Видин и Монтана. По този начин ще се подобри достъпа на уязвими и самотни хора с хронични заболявания и трайни увреждания до професионални здравно-социални грижи и ще бъдат обхванати потребители в отдалечени и малки населени места.

В проекта е предвидено изграждането на три нови Центъра „Домашни грижи“, един кол-център на територията на гр. Враца и въвеждане на 24-часово наблюдение на здравословния и психосоциален статус на потребителите с цел управление на рисковете, произтичащи от самостоятелния начин на живот на възрастните хора и други фактори като влошено здравословно състояние, липса на адекватни медицински грижи и социални услуги и др.

Проектът обхваща хора на възраст 50+ от 7 общини в областите Враца, Видин и Монтана, като в рамките на 4-годишния период ще бъдат създадени над 81 работни места и ще бъдат обхванати над 700 потребители.

Основни цели на услугата телеасистенция/телекеър

Пилотирането на услугата телеасистенция/телекеър в България има за цел:

  • достигане до едни от най-уязвимите членове на нашето общество – възрастните хора
  • подкрепа на техните индивидуални нужди
  • осигуряване на 24-часова връзка с професионалистите в кол-центъра
  • непрекъснато, автоматично и дистанционно наблюдение на неотложни ситуации в реално време
  • управление на рисковете за здравето, произтичащи от самостоятелния начин на живот на възрастните хора
  • осъществяване на връзка с други доставчици на здравни и социални услуги

0

общини в областите
Враца, Видин, Монтана

0

нови
работни места

0

потребители